Sefi de catedra / Directori de departament
1928 – prezent

Prof. Dr. Ing.
Traian NEGRESCU
1928 – 1960

Prof. Dr. Ing.
Ștefan Mantea
1960-1972

Prof. Dr. Ing.
Suzănica-Irina GÂDEA
1971-1973

Prof. Dr. Ing.
Nicolae GERU
1972-1985

Prof. Dr. Ing.
Maria PETRESCU
1985-1990

Prof. Dr. Ing.
Mihai MARIN
1990-1992

Prof. Dr. Ing.
Constantin DUMITRESCU
1992-2000

Prof. Dr. Ing.
Georgeta COŞMELEAŢĂ
2000-2008

Prof. Dr. Ing.
Marin BANE
2008 – 2016

Conf. Dr. Ing.
Dan GHEORGHE
2016 – 2020

Prof. Dr. Ing.
Iulian ANTONIAC
2020-2024

UN SCURT ISTORIC AL DEPARTAMENTULUI DE ŞTIINŢA MATERIALELOR METALICE, METALURGIE FIZICĂ

Prezentat de
Prof. Dr. Ing. Marin BANE

Departamentul de ŞTIINŢA MATERIALELOR METALICE, METALURGIE FIZICĂ îşi are originea în primul ”Laborator de metalurgie” înfiinţat în ţara noastră, în anul 1924 în Şcoala Politehnica din Bucureşti de către profesorul ing. Ion BARBAREU (decedat în anul 1960), care a predat primul curs de metalurgie din Şcoala Politehnica Bucureşti, cu începere din anul 1922.
Profesorul Ion BARBAREU, fost asistent la facultatea de Mine şi Metalurgie din  Freiberg (Germania), are şi meritul de a fi publicat şi primul curs de metalurgie din ţara noastră, de nivel universitar, intitulat Curs de Metalurgie Generală, care a apărut în anul 1926, la Tipografia Geniului din Bucureşti (Cotroceni). Cel mai mare merit al profesorului Ion BARBAREU este acela de a fi format adevărata generaţie de cadre didactice pentru învăţământul superior metalurgic din ţara noastră, alcătuită din profesorul Traian NEGRESCU, profesorul Ştefan MANTEA, asistent ing. Corneliu SĂNDULESCU (primul asistent al profesorului Ion BARBAREU) care a publicat în 1927 primul îndrumar de laborator Determinarea Minereurilor, asistent ing. Jeana BUZINCU, prima femeie  asistent universitar în învăţământul politehnic din ţara noastră.
Profesorul Ion BARBAREU a contribuit la formarea eminentului profesor de  metalurgie,  doctor  în  Ştiinţe fizice,  academicianul  Traian NEGRESCU. Sub îndrumarea profesorului Barbareu, a fost  trimis pentru specializare şi doctorat la Paris, unde a obţinut titlul  de doctor în Știinţe fizice. La Paris se  întâlneşte  cu  alţi  tineri  plecaţi din  dorul  de  a  învăţa,  printre  care  menţionăm  pe  academicianul  prof. dr ing.  Elie  CARAFOLI,  împreună făcând cinste acestei ţări.
În anul 1930, sub conducerea eminentului profesor de metalurgie, dr. în Știinţe  fizice,  academician  Traian  NEGRESCU, şef de catedră  din anul 1928 şi cu sprijinul tinerilor săi asistenţi, Ştefan MANTEA  şi Jeana BUZINCU s-a înfiinţat, alături de laboratorul de Metalurgie  Extractivă,  şi  laboratorul  de  Metalografie  şi  Tratamente  Termice.  Răspunzând unor cerinţe practice determinate de dezvoltarea industriei miniere  şi  metalurgice  la  Baia  Mare,  Zlatna,  Moldova  Nouă, Reşiţa, Hunedoara etc., laboratorul de Metalografie al Școlii Politehnice Bucureşti, condus  de  profesorul  Traian  NEGRESCU,  a  devenit primul centru de analize chimico-metalurgice,  pirognostie  şi metalografie din sud-estul Europei.
În anul 1934, în calitate de profesor de Metalurgie, Traian NEGRESCU a  predat  pentru  prima  dată  cursul  de  Metalurgie  Fizică, disciplină pe care a ridicat-o la cel mai înalt nivel, atins în ţări cu o veche tradiţie a învăţământului metalurgic.
În destinele catedrei de Metalurgie fizică se pot înscrie cu cinste, alături de marii învăţaţi menţionaţi şi numele profesorilor dr.ing. Ștefan Mantea, șef  de  catedră  în  perioada  1960-1972,  dr. ing. Suzănica-Irina GÂDEA, şef de catedră în perioada 1971-1973,  şi Nicolae GERU, sef de catedră în perioada 1972-1985.

Dacă Ion BARBAREU şi Traian NEGRESCU semnifică prin creaţiile  lor,  contribuţii de neegalat ale geniului tehnologic şi ştiinţific  românesc,  numele  profesorului  Nicolae GERU  reprezintă,  prin  întreaga sa activitate, o strălucită continuare a acestor înaintaşi  pentru formarea şi dezvoltarea Metalurgiei Fizice moderne,  fundamentarea şi întemeierea disciplinei Teoria structurală a proprietăţilor materialelor metalice.

Din anul 1985 şi până în prezent în funcţia de sef de departament au fost : prof.dr.ing. Maria PETRESCU (1985-1990),  prof. dr.ing. Mihai MARIN   (1990-1992),  prof. dr.ing. Constantin DUMITRESCU (1992-2000), prof.dr.ing. Georgeta  COŞMELEAŢĂ (2000-2008), prof.dr.ing. Marin BANE  (2008 – 2016), conf. dr. ing. Dan Gheorghe (2016 – 2020) și în prezent prof. habil. dr. ing. Iulian Antoniac.
Planurile de învăţământ din anul 1960, pe  lângă  accentuarea  preocupării pentru pregătire teoretică de  specialitate,  ţinând  pasul cu dezvoltarea acesteia pe plan mondial,  cunoscută  de toate facultăţile cu profil metalurgic din lume,  a  condus  la schimbarea denumirii catedrei din Metalurgie Fizică în   Metalurgie Fizică, Studiul Materialelor, Tratamente Termice şi  Semiconductori.
Trebuie înţeles că, realizarea acestui deziderat a impus şi o  substanţială îmbunătăţire  în domeniul disciplinelor fundamentale  de bază precum şi a celor de tehnică generală şi în noi domenii ca  electronică, automatică etc, ceea ce a însemnat un progres sensibil  în pregătirea inginerilor metalurgi.

Planurile de învăţământ şi forma de organizare a facultăţii şi  departamentului, au suferit în perioada 1972-1990, mai multe  modificări, dar cele mai drastice au fost cele din perioada  1999-2001.
Din anul 2000 Departamentul de Metalurgie fizică, Studiul Materialelor şi Tratamente Termice se numeşte Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică și are în componenţa sa 7 profesori şi 7 profesori emeriți,  8 conferenţiari, 9 şefi de lucrări,  1 asistent  şi  personal didactic  auxiliar format din ingineri, tehnicieni,  laboranţi şi muncitori,  asigură studenților o pregătire complexă  în domeniul  Ingineriei Materialelor Metalice şi Ingineriei Medicale.
Ingineria medicală ca specialitate inginerească este una din cele mai complexe specialităţi din facultatea noastră şi reprezintă efortul  multor cadre didactice din facultate  şi meritul deosebit  al  regretatului profesor dr.ing. Daniel BUNEA, care a inițiat,  înființat și dezvoltat această specializare.

Aceste restructurări au impus alături de  modificarea profilului  departamentului  şi diversificarea domeniilor clasice de  competenţă a cadrelor didactice:

 • știința materialelor avansate: biomateriale,materiale compozite nanomateriale, materiale ceramice;
 • metalurgie fizică;
 • metalurgia pulberilor:
 • structuri şi proprietăţi ale unor categorii de materiale  şi aliaje  speciale pentru: telematică, energetica nucleară,  microelectronică,  aeronautică, transport rutier şi feroviar etc;
 • transformări structurale şi microstructurale de tratamente  termice neconvenţionale;
 • implementarea metodelor de analiză prin spectroscopie ;
 • structura şi proprietățile cinetice ale aliajelor lichide
 • structuri de solidifcare dirijată cu formare de materiale  compozite eutectice;
 • formarea structurilor metastabile neobişnuite în aliaje ( structuri amorfe, nanocristaline, cvasicristaline cu entropie ridicată ) prin atenuarea sau suprimarea proceselor de difuzie atomică la  solidificarea ultrarapidă realizată cu viteze de răcire de ordinul  106 oC/s.

În prezent  cu ocazia restructurării şi reorganizării departamentului obiectivele departamentului s-au axat şi pe  problemele de înalt nivel şi de perspectivă cum ar fi :

 • modernizarea bibliotecii departamentului, care este cea mai maresi cea mai modernă bibliotecă dintre bibliotecile departamentelor din UPB;
 • modernizarea unor laboratoare (de exemplu, Coroziunea şi  protecţia materialelor, Metalografie optică calitativă,  Difractometrie, Tratamente Termochimice) şi înfiinţarea unor noi  laboratoare (Microscopie electronică,  Proprietăţi Fizice,  Microscopie optică cantitativă computerizată, Informatică,  Spectrometrie, Fenomene de interfață, Tehnici de analiză și  control a Biomaterialelor, Proiectarea Implanturilor și Grafică Inginerească).
 • Activitățile de cercetare se desfășoară prin două centre noi de  cercetare care aparțin departamentului (CEMS și BIOMAT),  activități la care, pe lângă cadrele didactice,  participă studenții ciclului de licență de la programele de studii  ”Știința materialelor” și ”Inginerie medicală”, studenții masteranzi de la programele de studii ”Știința și expertizarea materialelor  metalice avansate”, ”Biomateriale metalice”, ”Știința și managementul testării materialelor”, precum și doctoranzii.

Încă din anul 1960, în departament au fost organizate cursuri  post-universitare pentru perfecţionare și aprofundare a  cunoştinţelor de specialitate, la care au participat şi  absolvenţi  din alte centre universitare în domeniul de specialitate  Metalurgia fizică a materialelor de largă utilizare şi cu proprietăţi şi destinaţie speciale. Cadrele didactice din departament asigură desfășurarea activităților de perfecționare a cadrelor didactice din  învățământul preuniversitar (definitivat, gradele II si I).
Departamentul are ca preocupare organizarea și desfășurarea  activității la specializările de licență (Știința materialelor  și Inginerie medicală)  și la programele de studii de masterat  (Știința și expertizarea materialelor metalice avansate,  Biomateriale metalice și Știința și managementul testării  materialelor).
Departamentul asigură pregătirea în domeniul Științei materialelor și tratamentelor termice la facultățile: Ingineria si Managementul  Sistemelor Tehnologice (IMST),  Inginerie Mecanică și  Mecatronică  (IMM), Ingineria Sistemelor Biotehnice (ISB),  AERONAVE,  Transporturi, FILS și Inginerie Electrică (IE).
Un loc important în activitatea de perfecţionare a constituit-o şi o constituie pregătirea prin doctorat.  În acest domeniu  departamentul are o bogată experienţă.  Începând cu  anul 1934, când Şcoala Politehnică din Bucureşti a  obţinut dreptul de a acorda gradul ştiinţific de doctor-inginer, catedra de  Metalurgie Fizică  a acordat o mare atenţie  acestei activităţi.  Astfel, în perioada 1934 -1944, din cele 13 teze de doctorat obţinute în Şcoala Politehnică, 2 au fost în Metalurgie  Fizică,  conduse de profesorul dr. ing. Traian NEGRESCU şi anume:

 • Welton Joseph CROOK (iulie, 1936, primul titlu de doctor acordat de Universitatea POLITEHNICA din București), profesor din 1927 până în 1951 la renumita Universitate STANFORFD  din California (SUA);
 • Niculae POPESCU (iulie, 1943).

În prezent această activitate s-a extins, organizându-se  pe mai multe direcţii.  În prezent, în departament  sunt 13 conducători de doctorat şi 80 de doctoranzi.